Γλωσσάριο EMN

Στόχος της εν λόγω δράσης είναι η βελτίωση της συγκρισιμότητας των πληροφοριών ώστε να διασφαλίζεται η κοινή κατανόηση των όρων και των ορισμών που σχετίζονται με τη μετανάστευση και το άσυλο.

Παρατίθεται κατωτέρω η έκδοση 3.0 του Γλωσσαρίου ΕΜΝ 

 EMN glossary