Ετήσιο Συνέδριο ΕΜΝ 2014

Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 07 Ιουλίου 2014

Το Ετήσιο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης (Ε.Δ.Μ.) 2014, με τίτλο «Παράνομη Μετανάστευση και Επιστροφή: Προκλήσεις και Πρακτικές» πραγματοποιήθηκε  στις 12-13 Ιουνίου στην Αθήνα και συν-διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελληνικό Υπουργείο Εσωτερικών.

 Οι συμμετέχοντας στο Συνέδριο ήταν 180, προερχόμενοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από 28 Εθνικά Σημεία Επαφής του ΕΜΝ, από διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς (π.χ.  Fundamental Rights Agency, IOM, Migration Policy Institute), από Εθνικούς και Διεθνείς Ακαδημαϊκούς φορείς ή ερευνητικούς οργανισμούς, από εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων σε τρίτες χώρες, αλλά και από το Εθνικό Δίκτυο του ΕΔΜ στην Ελλάδα.

Το Συνέδριο του ΕΔΜ, εστίασε στην βελτίωση της διαχείρισης της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας σε πρακτικές επιστροφών και στη διαδικασία διαμόρφωσης πολιτικής, σε πεδία όπως η παράνομη μετανάστευση, η επανεισδοχή, η επιστροφή, η επαναπροώθηση των παράνομων μεταναστών, καθώς και η συνεργασία με χώρες καταγωγής ή προορισμού. Διερευνήθηκε επίσης, η συνεισφορά των μέτρων πολιτικής όπως η απαγόρευση εισόδου, η κράτηση / εναλλακτικές μορφές κράτησης των παρανόμων μεταναστών.

Σκοπός του Συνεδρίου ήταν να συνεισφέρει στην ενδυνάμωση του στόχου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης (ΕΔΜ) και στην ενασχόληση με ένα ευρύ κοινό φορέων χάραξης πολιτικής και επαγγελματιών σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς επίσης  και στην δημιουργία συνεργασιών με άλλους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς.

dsc_8957.jpg dsc_8966.jpg dsc_9112.jpg

dsc_9144.jpg dsc_9187.jpg dsc_9259.jpg

dsc_9282.jpg dsc_9291.jpg dsc_9338.jpg

dsc_9415.jpg dsc_9419.jpg dsc_9444.jpg

dsc_9479.jpg dsc_9500.jpg dsc_9542.jpg

poster_70x100cm.jpg