Κατηγορία: Ενημερωτικά Σημειώματα
pdf.pngHow do EU Member States treat cases of missing unaccompanied minors?
pdf.pngPolicies and practices on return counselling for migrants in EU Member States and Norway
pdf.pngEMN Inform Startups
pdf.pngBENEFICIARIES OF INTERNATIONAL PROTECTION TRAVELLING TO AND CONTACTING AUTHORITIES OF THEIR COUNTRY OF ORIGIN
pdf.pngΠαράνομη απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
pdf.pngΠροσέλκυση και διατήρηση αλλοδαπών ιδρυτών νεοφυών επιχειρήσεων
pdf.pngΠροκλήσεις και πρακτικές των κρατών μελών κατά την εξακρίβωση της ταυτότητας των υπηκόων τρίτων χωρών
pdf.pngΔιατήρηση σπουδαστών τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
pdf.pngΚοινωνικές παροχές και δικαιώματα των δικαιούχων διεθνούς προστασίας
pdf.pngΑσφαλείς χώρες καταγωγής

Σχετικά με τις Μελέτες

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Σημείου Επαφής του ΕΜΝ είναι και η διαβίβαση των εθνικών εκθέσεων, είτε είναι εστιασμένες μελέτες ("focused studies"), είτε είναι η Ετήσια Έκθεση Αναφοράς ("Annual Policy Report") του Δικτύου.

Τα θέματα των μελετών αποφασίζονται στο επίπεδο της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΜΝ και αφορούν σε ζητήματα ενδιαφέροντος των κρατών μελών στους τομείς του ασύλου και της μετανάστευσης. Η διαδικασία επιλογής ακολουθεί τα στάδια της υποβολής προτάσεων μελετών, της διαβούλευσης, της ψηφοφορίας (από τα κράτη μέλη) και της τελικής έγκρισης από τη Διοικούσα Επιτροπή ΕΜΝ.

Με τη συνεργασία και πάλι των μελών των ΕΣΕ, αναπτύσσεται η δομή και το περιεχόμενο της εκάστοτε  μελέτης, για να καταλήξουμε στην εκπόνηση 29 εθνικών μελετών (28 κ/μ και η Νορβηγία) με κοινές προδιαγραφές για όλα τα μέλη, από τις οποίες στο τελικό στάδιο θα διαμορφωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η συνθετική έκθεση ("Synthesis Report") κάθε μελέτης.

Οι εστιασμένες μελέτες ("focused studies") αφορούν σε εξειδικευμένα ζητήματα ενδιαφέροντος των κρατών μελών. Με βάση το τρέχον Πρόγραμμα Εργασιών του ΕΜΝ 2015-2016, προβλέπεται η εκπόνηση 4 εστιασμένων μελετών κατ' έτος.

Η Ετήσια Έκθεση Πολιτικής ("Annual Policy Report"), αφορά στην αναλυτική παρουσίαση των πιο σημαντικών πολιτικών συζητήσεων, θεσμικών εξελίξεων, καθώς και στον τρόπο εφαρμογής του δικαίου αλλά και των διοικητικών  πρακτικών των συμμετεχόντων κρατών μελών στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου. Η συνεισφορά των κρατών μελών, μέσω της Ετήσιας Έκθεσης Πολιτικής, αποτελεί μηχανισμό παρακολούθησης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου της Ε.Ε. ("European Pact on Immigration and Asylum").

Στην παρούσα ιστοσελίδα, μπορείτε να αναζητήσετε, ανά έτος και θεματική ενότητα, τόσο τις εστιασμένες μελέτες τις οποίες υπέβαλλε το Ελληνικό Εθνικό Σημείο Επαφής, όσο και τις Ετήσιες Εκθέσεις Πολιτικής.