Πως μπορούν οι χώρες μέλη της Ε.Ε. να προσελκύσουν και να διατηρήσουν νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups) καινοτόμα επιχειρηματικά σχήματα από τρίτες χώρες;

Δημοσιεύθηκε : Παρασκευή, 17 Απριλίου 2020

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια ανοδική τάση αναφορικά με τον αριθμό των νεοφυών και καινοτόμων επιχειρηματικών σχημάτων τόσο στην Ε.Ε., όσο και παγκοσμίως. Η τάση αυτή παράγει θετικά αποτελέσματα όχι μόνο για την οικονομία αλλά έχει και πολιτικό αντίκτυπο, αφού θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους και τους στόχους της μεταναστευτικής πολιτικής της κάθε χώρας. Έτσι, για την Ε.Ε. αποτελεί πρόκληση το συγκεκριμένο θέμα αφού μπορεί να τη μετατρέψει σε πόλο έλξης για αυτού του είδους τις επιχειρήσεις.

To ΕΔΜ εκπόνησε το 2019 μελέτη με θέμα τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τα καινοτόμα επιχειρηματκά σχήματα σε μια προσπάθεια να διερευνήσει και να αξιολογήσει σε ποιο βαθμό οι μεταναστευτικές πολιτικές των κρατών μελών της Ε.Ε. έχουν ενσωματώσειως στόχους την προσέλκυση και διατήρηση τους. Για τον σκοπό αυτόν, λοιπόν, εξετάζονται οι διαδικασίες (π.χ. άδειες διαμονής /θεωρήσεις εισόδου) μέσω των οποίων μπορούν να γίνουν αποδεκτές οι startups και να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Αντίθετα, σε όσα κράτη μέλη δεν προβλέπεται σαφές νομοθετικό πλαίσιο για αυτού του τύπου τις επιχειρήσεις, συνήθως υπάρχουν άλλα μέσα (τυπικές θεωρήσεις εισόδου/άδειες διαμονής) που επιτρέπουν την είσοδο και τη διαμονή στους ιδρυτές/ επενδυτές για ορισμένο χρονικό διάστημα προκειμένου για τη δημιουργία της επιχείρησης.

Μέσα από την επισκόπηση των εθνικών πολιτικών και πρακτικών των 25 κρατών μελών, η μελέτη καταλήγει στα εξής βασικά σημεία:

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε και να εκτυπώσετε ολόκληρη τη συνθετική μελέτη

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το Ενημερωτικό σημείωμα του ΕΔΜ όπου παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της μελέτης

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης στο μονοσέλιδο EMN Flash