Σχετικά με το EMN

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (Εuropean Migration Network)

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης θεσπίστηκε το 2003, αρχικά ως προπαρασκευαστική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχοντας σκοπό την παροχή τόσο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόσο και στα Μέλη - Κράτη, αντικειμενικών, αξιόπιστων και ενημερωμένων δεδομένων για την μετανάστευση και το άσυλο.

Με την Απόφαση 2008/381/ΕΚ, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης αποκτά νομική βάση και η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτό το δίκτυο ενεργά. Ο λόγος δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης είναι η κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης των κοινοτικών θεσμικών οργάνων και των θεσμικών οργάνων και αρχών των κρατών- μελών, όσον αφορά την μετανάστευση και το άσυλο,  ώστε να στηριχτεί η χάραξη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς αυτούς.

Στόχοι και καθήκοντα ΕΜΝ:

Ο στόχος του ΕΜΝ έγκειται στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης των κοινοτικών θεσμικών οργάνων, των αρχών και των οργάνων των κρατών μελών όσον αφορά τη μετανάστευση και το άσυλο, με την παροχή ενημερωμένων, αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών για τη μετανάστευση και το άσυλο, ώστε να στηριχτεί η χάραξη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς αυτούς.

Τα καθήκοντα του Δικτύου είναι τα εξής:

 • συλλέγει και ανταλλάσσει ενημερωμένα και αξιόπιστα δεδομένα και πληροφορίες από ευρύ φάσμα πηγών,
 • αναλύει τα δεδομένα και τις πληροφορίες που αναφέρθηκαν παραπάνω και τα παρέχει σε εύκολα προσβάσιμη μορφή,
 • συμβάλλει σε συνεργασία με άλλα σχετικά όργανα της ΕΕ στην ανάπτυξη δεικτών και κριτηρίων που θα βελτιώσουν τη συνάφεια των πληροφοριών και θα βοηθήσουν την ανάπτυξη των κοινοτικών δραστηριοτήτων που αφορούν μεταναστευτικές στατιστικές,
 • εκπονεί και δημοσιεύει σε τακτά διαστήματα εκθέσεις για την κατάσταση της μετανάστευσης και του ασύλου στην Κοινότητα και στα κράτη μέλη της,
 • δημιουργεί και διατηρεί σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών βασιζόμενο στο διαδίκτυο, το οποίο παρέχει πρόσβαση σε συναφείς δημοσιεύσεις και έγγραφα στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου,
 • γίνεται γνωστό στο κοινό, επιτρέποντας την πρόσβαση στις πληροφορίες που συλλέγει και διαδίδοντας τα αποτελέσματα των εργασιών του, εκτός εάν αυτές οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα,
 • συντονίζει τις πληροφορίες και συνεργάζεται με άλλους συναφείς ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.

Σύνθεση και λειτουργία

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Εθνικά Σημεία Επαφής κάθε κράτους - μέλους.

Η διαχείριση του ασκείται  από τη Διοικούσα Επιτροπή η οποία αποτελείται από έναν εκπρόσωπο κάθε κράτους - μέλους και έναν εκπρόσωπο της Επιτροπής. Η Επιτροπή επικουρείται από δυο επιστημονικούς συμβούλους οι οποίοι δεν αποτελούν επίσημα μέλη της Διοικούσας ενώ ένας εκπρόσωπος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να συμμετέχει ως Παρατηρητής.

Διοικούσα Επιτροπή

Οι αρμοδιότητες της Διοικούσας Επιτροπής είναι να:

 1. συμβάλλει στην εκπόνηση και εγκρίνει το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του ΕΔΜ, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικού ποσού για τον ελάχιστο και τον μέγιστο προϋπολογισμό για κάθε εθνικό σημείο επαφής, το οποίο εξασφαλίζει ότι καλύπτονται τα βασικά έξοδα που προκύπτουν από την ίδια τη λειτουργία του δικτύου,
 2. εξετάζει την πρόοδο που σημειώθηκε από το ΕΔΜ, υποβάλλοντας συστάσεις για απαραίτητες ενέργειες όπου αυτό απαιτείται,
 3. διαβιβάζει, τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος, συνοπτική έκθεση για την κατάσταση των τρεχουσών δραστηριοτήτων του ΕΔΜ και για τα σημαντικότερα πορίσματα των μελετών του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών,
 4. εντοπίζει τις καταλληλότερες στρατηγικές σχέσεις συνεργασίας με άλλες αρμόδιες οντότητες στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου και εγκρίνει, όπου απαιτείται, τις διοικητικές ρυθμίσεις για τη συνεργασία αυτή,
 5. συμβουλεύει τα εθνικά σημεία επαφής όσον αφορά τον τρόπο βελτίωσης των επιχειρήσεών τους και τα βοηθά να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα, όταν εντοπίζονται συνεχείς αδυναμίες στο έργο των εθνικών σημείων επαφής που μπορούν να έχουν αρνητικές συνέπειες για το έργο του ΕΔΜ.

Εθνικά Σημεία Επαφής ΕΜΝ

Τα εθνικά σημεία επαφής ασκούν τα καθήκοντα του ΕΜΝ σε εθνικό επίπεδο και ιδίως:

 1. διαβιβάζουν εθνικές εκθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων που προβλέπει το άρθρο 9 της Απόφασης 2008/381/ΕΚ.
 2. συνεισφέρουν παρέχοντας εθνικές πληροφορίες στο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπει το άρθρο 8 της Απόφασης 2008/381/ΕΚ.
 3. αναπτύσσουν την ικανότητα να υποβάλλουν ειδικά αιτήματα και να ανταποκρίνονται ταχέως σε ανάλογα αιτήματα που προέρχονται από άλλα εθνικά σημεία επαφής·
 4. δημιουργούν ένα εθνικό δίκτυο μετανάστευσης, το οποίο αποτελείται από ευρεία κλίμακα οργανισμών και ιδιωτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου και αντιπροσωπεύουν τους ενδιαφερόμενους. Τα μέλη του εθνικού δικτύου μετανάστευσης μπορούν να κληθούν να συμβάλουν στις δραστηριότητες του ΕΜΝ, ιδίως όσον αφορά τα άρθρα 8 και 9 της Απόφασης 2008/381/ΕΚ.

Δράσεις του ΕΜΝ

Οι δραστηριότητες του ΕΜΝ αναπτύσσονται σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης το οποίο εγκρίνεται από την Διοικούσα Επιτροπή σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Απόφασης 2008/381/ΕΚ.

Βασικές δράσεις των προγραμμάτων εργασιών του ΕΜΝ αποτελούν:

(1) Δικτύωση

 • άμεση συνεργασία με άλλα Εθνικά Σημεία Επαφής του ΕΜΝ για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου,
 • σε εθνικό επίπεδο με την ανάπτυξη ενός εσωτερικού εθνικού δικτύου μετανάστευσης από φορείς και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέας της μετανάστευσης και του ασύλου,
 • σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αναπτύσσοντας συνεργασία με άλλους οργανισμούς της Ε.Ε. που έχουν σχετικό αντικείμενο την μετανάστευση και το άσυλο.

(2) Εκθέσεις και Μελέτες

 • Τα εθνικά σημεία επαφής υποβάλλουν κάθε έτος εκθέσεις που περιγράφουν τις πολιτικές εξελίξεις στην μετανάστευση και το άσυλο σε κάθε κ-μ αλλά και εκθέσεις με στατιστικά δεδομένα.
 • Επίσης μέσα στα πλαίσια του προγράμματος δράσης εκπονούνται διάφορες μελέτες στους τομείς αυτούς, οι οποίες είναι απαραίτητες για την στήριξη της χάραξης πολιτικής

(3) Συλλογή και Παροχή Πληροφοριών

 • Συλλογή δεδομένων, πηγών πληροφόρησης, νομοθεσιών & νομολογιών για θέματα μετανάστευσης και ασύλου.

(4) Γλωσσάρι και Θησαυρός του ΕΜΝ

(5) Δημοσιότητα του ΕΜΝ

 • Ανάληψη δράσεων με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή προβολή του ΕΔΜ και των στόχων του σε κάθε κ-μ, όπως κυκλοφορία έντυπου και ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού καθώς και διοργάνωση συνεδρίων για την διάδοση των αποτελεσμάτων του Δικτύου.

(6) Συντονισμός Δράσεων Εθνικού Σημείου Επαφής

Ελληνικό Εθνικό Σημείο Επαφής

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αποτελεί από το 2008, την οντότητα η οποία δρα ως Εθνικό Σημείο Επαφής του ΕΜΝ από πλευράς Ελλάδας (άρθρο 5, Απόφαση 2008/381/ΕΚ) με βασικό γνώμονα τη διευκόλυνση των εργασιών του ΕΜΝ προς την επίτευξη των στόχων του. Το Ελληνικό Εθνικό Σημείο Επαφής αποτελείται από 3 εμπειρογνώμονες, οι οποίοι ανήκουν στο Τμήμα Μεταναστευτικής Πολιτικής της Δ/νσης Μεταναστευτικής Πολιτικής, στη Γενική Γραμματεία Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Τα μέλη του Ελληνικού Εθνικού Σημείου Επαφής αναλαμβάνουν την ευθύνη για την εφαρμογή κάθε δραστηριότητας, ανάλογα με τις αρμοδιότητες και τον τομέα της ειδικότητάς τους. Σύμφωνα με αυτό, έχουν προσδιοριστεί τρεις θεματικοί άξονες : α) πολιτική νόμιμης μετανάστευσης, β) πολιτική παράνομης μετανάστευσης και ασύλου και γ) στατιστικά στοιχεία για το άσυλο και την μετανάστευση.

Οι αρμοδιότητες του Ελληνικού Σημείου Επαφής του ΕΜΝ αφορούν:

 1. Στη διαβίβαση των εθνικών εκθέσεων, είτε είναι εστιασμένες μελέτες ("focused studies"), είτε είναι η Ετήσια Έκθεση Αναφοράς ("Annual Policy Report") του Δικτύου.
 2. Συνεισφέρει παρέχοντας εθνικές πληροφορίες στο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπει το άρθρο 8 της Απόφασης 2008/381/ΕΚ.
 3. Αναπτύσσει την ικανότητα να υποβάλλει ειδικά ερωτήματα ("ad hoc queries") και να ανταποκρίνεται ταχέως σε ανάλογα αιτήματα που προέρχονται από άλλα εθνικά σημεία επαφής του Δικτύου
 4. Δύναται να δημιουργήσει ένα εθνικό δίκτυο μετανάστευσης (Εσωτερικό Δίκτυο / National Network), το οποίο αποτελείται από ευρεία κλίμακα οργανισμών και ιδιωτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου και αντιπροσωπεύουν τους ενδιαφερόμενους.

Τα μέλη του εθνικού δικτύου μετανάστευσης μπορούν να κληθούν να συμβάλουν στις δραστηριότητες του ΕΜΝ, ιδίως όσον αφορά στα άρθρα 8 και 9 της Απόφασης 2008/381/ΕΚ.

Ο παρόν ιστοχώρος, υλοποιήθηκε με βάση την Αίτηση Χρηματοδότησης ("Grant Application") την οποία υπέβαλε το Ελληνικό Σημείο Επαφής του ΕΜΝ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εργασιών 2015 - 2016 ("Work Programme") του ΕΜΝ και συχρηματοδοτείται κατά 80% από πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ε.Ε.. Στόχος του ιστοχώρου είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δημοσιότητα των δράσεων του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης, η ταχύτερη επικοινωνία των μελών του Ελληνικού Εσωτερικού Δικτύου του ΕΜΝ το οποίο ανασυστάθηκε εντός του 2015, καθώς και η καλύτερη αξιοποίηση των παραγόμενων αποτελεσμάτων στο σχεδιασμό πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου.

Ελληνικό Σημείο Επαφής ΕΜΝ
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Σχετικά Αρχεία